Câu hỏi:

Năm 2009 UBND tỉnh X cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một công ty du lịch. Tuy nhiên đến nay công ty đó không thực hiện đầy đủ các yêu cầu của dự án. Vì vậy UBND tỉnh X đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Vậy quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh X theo Luật đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP có đúng thẩm quyền hay không? Việc thu hồi quyết định đầu tư có phải thẩm quyền của Sở Kế hoạch &Đầu tư không? Vì theo Luật đầu tư 2005 thì cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư là UBND cấp tỉnh và tỉnh có quyền thu hồi. Nhưng theo Luật đầu tư 2014 thì tỉnh có quyền thu hồi chứng nhận đầu tư đã được cấp năm 2009 hay không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đầu tư của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Trước đây, tại Luật đầu tư 2005 và cụ thể tại Điều 38 Nghị định 108/2006/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều 38. Dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sau:

1. Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bao gồm cả các dự án đầu tư quy định tại Điều 37 Nghị định này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đối với những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Hiện nay, Luật đầu tư 2005 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật đầu tư 2014. Tại Khoản 1 Điều 3 Luật đầu tư 2014 có quy định như sau:

1. Cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cụ thể, tại Điều 38 Luật đầu tư 2014 có quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật đầu tư 2014.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Căn cứ theo các quy định trên của pháp luật thì hiện nay Sở kế hoạch đầu tư là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư mà không phải là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đồng thời tại Điều 41 Luật đầu tư 2014 có quy định cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định khoản 1 Điều 48 của Luật đầu tư 2014.

Cụ thể tại Khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư 2014 có quy định:

+ Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;

+ Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

+ Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

+ Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật đầu tư 2014 mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

+ Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;

+ Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

+ Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật đầu tư 2014;

+ Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

Như vậy việc Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp là không đúng quy định của pháp luật.