Bác sĩ y học dự phòng có được bổ sung chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề?

Bác sĩ y học dự phòng có được bổ sung chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề?

Câu hỏi

Tôi học bác sĩ y học dự phòng, có bằng định hướng tai mũi họng. Xin hỏi, chứng chỉ hành nghề của tôi có được bổ sung phạm vi hành nghề về tai mũi họng không?

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Điều 7a Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định, phạm vi hoạt đông chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề theo các nhóm chuyên khoa tại Phụ lục 4b. Theo đó thì bác sĩ y học dự phòng có phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là: Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.

Tại Phụ lục 4b cũng quy định những đối tượng được bổ sung thêm vào phạm vi hoạt động chuyên môn, đó là: Đối với bác sĩ tại tuyến huyện và tuyến xã nếu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa sẽ ghi là: “khám bệnh, chữa bệnh đa khoa”. Nếu những đối tượng này có thêm bằng chuyên khoa sẽ bổ sung thêm vào phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Như vậy, bác sĩ y học dự phòng không được cấp bổ sung phạm vi tai mũi họng vào phạm vi chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề.

Give a Comment