Bên dự thầu không đồng ý bổ sung tài liệu xử lý thế nào?

Bên dự thầu không đồng ý bổ sung tài liệu xử lý thế nào?

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư, đơn vị tôi hiện đang đánh giá một hồ sơ dự thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn về tài chính. Trong quá trình chấm thầu, tổ chuyên gia nhận thấy nhà thầu kê khai có 5 hợp đồng tương tự, nhưng không gửi kèm các hợp đồng này để làm tài liệu chứng minh. Bên mời thầu đã yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu, nhưng nhà thầu không đồng ý cung cấp hợp đồng vì cho đó là tài liệu mật của công ty. Vậy tôi xin hỏi có thể coi đây là lí do để loại nhà thầu không? Nếu được thì việc loại này thực hiện theo điều khoản nào pháp Luật đấu thầu 2013? Ngoài hợp đồng thì nhà thầu có thể cung cấp tài liệu chứng minh gì khác không? Tôi xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung của hồ sơ dự thầu, kể cả việc làm rõ đơn giá khác thường.

Trong trường hợp hồ sơ dự thầu thiếu tài liệu như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và các tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì nhà thầu có thể được bên mời thầu yêu cầu bổ sung tài liệu nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu với điều kiện không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

– Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ và được thực hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp (bên mời thầu mời nhà thầu đến gặp trực tiếp để trao đổi, những nội dung hỏi và trả lời phải lập thành văn bản) hoặc gián tiếp (bên mời thầu gửi văn bản yêu cầu làm rõ và nhà thầu phải trả lời bằng văn bản).

Trong văn bản yêu cầu làm rõ cần quy định thời hạn làm rõ của nhà thầu. Nội dung làm rõ hồ sơ dự thầu thể hiện bằng văn bản được bên mời thầu bảo quản như một phần của hồ sơ dự thầy . Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà bên mời thầu không nhận được văn bản làm rõ, hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu xem xét, xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành

Điều 42 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về xét duyệt trúng thầu với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn như sau:

“1. Nhà thầu tư vấn là tổ chức được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;

b) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;

c) Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có điểm kỹ thuật cao nhất đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;

d) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

2. Nhà thầu tư vấn là cá nhân được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có) tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu;

b) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

3. Đối với nhà thầu không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do nhà thầu không trúng thầu.”

Như vậy, theo quy định trên đơn vị bạn hiện đang đánh giá một hồ sơ dự thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn về tài chính, trong quá trình chấm thầu, nhận thấy nhà thầu kê khai có 5 hợp đồng tương tự nhưng không gửi kèm để chứng minh tuy nhiên, bạn không nói rõ các hợp đồng này có phải là tài liệu đã được liệt kê trong hồ sơ mời thầu hay không?

+ Nếu những hợp đồng này được xác định là tài liệu đã được liệt kê là tài liệu cầu cần thiết trong hồ sơ mời thầu hoặc không được liệt kê nhưng là được xác định là tài liệu cần thiết, quan trọng để đánh giá hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu có quyền yêu cầu làm rõ nội dung đó bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp với bên mời thầu,nếu bên dự thầu từ chối cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết thì có thể sử dụng đó làm căn cứ loại nhà thầu. Khi loại thì phải nêu rõ căn cứ loại.

+ Nếu những hợp đồng này không phải là tài liệu cần thiết đã được yêu cầu cung cấp trong hồ sơ mời thầu hoặc không cần thiết để đánh gía hồ sơ dự thầu thì việc bên mời thầu loại nhà thầu với lý do là từ chối cung cấp tài liệu là không có căn cứ.

Give a Comment