Bên mời thầu không cho phép nhà thầu liên danh là đúng hay sai

Bên mời thầu không cho phép nhà thầu liên danh là đúng hay sai

Câu hỏi:

Cho mình xin hỏi Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh cho dự án mua sắm hàng hóa thông thường (thiết bị CNTT, Tivi) trị giá khoảng 1 tỷ 4 và cùng với nhiều yêu cầu khác về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, nhưng quy định trong HSYC không cho nhà thầu liên danh. Vậy theo luật đấu đầu hiện hành không cho nhà thầu liên doanh là đúng hay không??

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 7 Luật đấu thầu năm 2013 về điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu như sau:

“Điều 7. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

1. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;

c) Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này;

d) Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;

đ) Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;

e) Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.

2. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Dự án thuộc danh mục dự án do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất;

b) Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt;

c) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt;

d) Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này.”

Như vậy, trong Luật đấu thầu năm 2013 quy định về hồ sơ yêu cầu không có quy định về việc hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh có cho hay không cho nhà thầu liên doanh. Tuy nhiên trong Điều 5 Luật đấu thầu năm 2013

“3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.”

Trong trường hợp hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh cho dự án mua sắm hàng hóa thông thường (thiết bị CNTT, Tivi) có yêu cầu không cho nhà thầu liên doanh thì cũng không thuộc một trong những trường hợp tại Điều 89 của Luật đấu thầu năm 2013, bạn có thể yêu cầu làm rõ hồ sơ yêu cầu để xác nhận về điều kiện để được tham dự của nhà thầu.

Give a Comment