Bị tông xe gãy chân do bên kia vượt đèn đỏ thì được bồi thường thế nào?

Bị tông xe gãy chân do bên kia vượt đèn đỏ thì được bồi thường thế nào?

Câu hỏi

Xin cho em hỏi trường hợp em trai của em bị tông xe gãy chân do bên kia vượt đèn đỏ, vậy xin cho em biết bồi thường như thế nào, bao nhiêu tiền?

Luật sư trả lời:

Trong các văn bản pháp luật, chưa có văn bản nào xác đinh khi bị tai nạn giao thông thì người gây tai nạn phải bồi thường bao nhiêu tiền. Việc bồi thường dựa trên thiệt hại thực tế, có thể phân loại thành những khoản như sau:

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Bạn có thể tham khảo quy định trên để đưa ra phương án thỏa thuận mức bồi thường cụ thể, hợp lý

Give a Comment