Biên bản trên có đủ căn cứ để để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho các con không?

Biên bản trên có đủ căn cứ để để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho các con không?

Câu hỏi

Nay cán bộ làm sổ đỏ nói gia đình bác tôi phải đi làm văn bản phân chia di sản thừa kế, sau đó chuyển hết quyền sử dụng đất sang tên bác gái. Rồi từ đó bác gái tôi mới lại làm hợp đồng tặng cho lại cho 3 người con kia. Thủ tục hơi dài và tốn kém, nên gia đình bác tôi làm biên bản họp gia đình như sau: Thành phần: có bác gái tôi, 3 người con, bố mẹ đẻ của chồng bác gái ngoài ra còn có hàng xóm và trưởng thôn. Thành phần dự họp đều đủ tuổi và có đủ năng lực hành vi dân sự. Biên bản ghi rõ ai được sử dụng những thửa nào, diện tích bao nhiêu.

Sau khi họp xong tất cả các bên tham dự đã ký vào và đã xin chứng thực của ủy ban xã. Xin hỏi. Biên bản họp gia đình trên có hợp pháp không. Có đủ căn cứ để làm thủ tục xin cấp sổ đỏ cho 3 người con không ?

Luật sư trả lời:

Điều 656, 657 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

“Điều 656. Họp mặt những người thừa kế

1. Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận những việc sau đây:

a) Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc;

b) Cách thức phân chia di sản.

2. Mọi thỏa thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản.

Điều 657. Người phân chia di sản

1. Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thỏa thuận cử ra.

2. Người phân chia di sản phải chia di sản theo đúng di chúc hoặc đúng thỏa thuận của những người thừa kế theo pháp luật.

3. Người phân chia di sản được hưởng thù lao, nếu người để lại di sản cho phép trong di chúc hoặc những người thừa kế có thỏa thuận.”

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì chúng tôi có thể xác định được rằng người để lại di sản thừa kế không để lại di chúc. Đối chiếu theo quy định pháp luật nêu trên thì để thực hiện việc sang tên cho những người con hay những người khác thì sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố thì các đồng thừa kế theo pháp luật phải thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế hoặc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Ngoài ra, để hạn chế sau này việc phân chia di sản thừa kế xảy ra tranh chấp bạn và những đồng thừa kế nên tiến hành công chứng hoặc chứng thực văn bản đó theo quy định tại Điều 57, 58 Luật Công chứng năm 2014, cụ thể:

“Điều 57. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

1. Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác….

Điều 58. Công chứng văn bản khai nhận di sản

1. Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản….”

Give a Comment