Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

All posts in Mẫu công văn, giấy tờ các loại

Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước

Tải về mẫu đơn xin nhận con nuôi mới nhất 2017 Mẫu TP/CN-2011/CN.02   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI   Kính gửi(1) : ………………………………………………………………….. Ông Bà  Họ và tên     Ngày, tháng, năm sinh . . . Read more

Mẫu C70a-HD mới nhất 2017

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe – Mẫu C70a-HD mới nhất theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016. Có hiệu lực từ ngày 01/06/2016. Tên cơ quan đơn vị ……… Mã đơn vị:……………… Số Điện thoại…………. Mẫu số: . . . Read more