Bồi thường đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi như thế nào?

Bồi thường đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! cho tôi hỏi một vấn đề : Gia đình tôi có một phần đất nông nghiệp nằm sát con đường, năm 2009 Nhà nước mở rộng con con đường và có bồi thường cho gia đình tôi một số tiền nhỏ, lúc đó thì gia đình tôi chưa được cấp quyền sử dụng đất.Đến năm 2014 thì phần đất này đã được cấp quyền sử dụng đất. Nhưng hiện nay, Nhà nước đang muốn làm thêm  một con đường khác, đi ngang phần đất của gia đình tôi. Vậy cho tôi hỏi: Gia đình tôi có quyền từ chối và không đồng ý việc lấy một phần đất của gia đình tôi làm đường không ạ? Và nếu không đồng ý thí phần đất này có bị cưỡng chế hay thu hồi không ạ?Còn nếu đồng ý thì có được bồi thường nữa không (Vì 2009 đã được bồi thường rồi) và giá bồi thường như thế nào là hợp lý theo quy định? Mong chuyên mục giải đáp giúp gia đình tôi, xin cảm ơn ạ!

Xin chào Bác! Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, trường hợp của bác chúng tôi tư vấn như sau:

Về vấn đề thu hồi đất:

Trong trường hợp dự án làm đường đã được công bố (có thể là dự án đã được phê duyệt của UBND huyện hoặc UBND tỉnh) thì những cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đang sử dụng buộc phải thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất này. Hành vi từ chối việc nhà nước thu hồi đất là hành vi vi phạm theo quy định tại điều 12 Luật đất đai 2013 về những hành vi bị nghiêm cấm:

“2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố”.

Và sẽ bị thu hồi đất khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực. Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất được quy định cụ thể tại điều 71 Luật đất đai 2013.

Về vấn đề bồi thường đối với đất nông nghiệp

Theo như bác trình bày thì năm 2009, gia đình bác đã được bồi thường với lý do Nhà nước mở rộng đường vì một mục đích nhất định. Việc bồi thường tại thời điểm năm 2009 và thời điểm hiện tại (để làm đường) để thực hiện mục đích phát triển kinh tế, xã hội, giao thông khác nhau. Vì vậy, thời điểm hiện tại nếu bác có đủ điều kiện để được bồi thường thì bác vẫn sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trong trường hợp này bác sẽ được bồi thường với đất nông nghiệp theo quy định tại điều 77 Luật đất đai 2013 vì gia đình bác đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng do đó đã đủ điều kiện bồi thường về đất:

“Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này”.

Về giá bồi thường đất

Do đây là dự án quy hoạch sử dụng đất của Nhà nước nên giá bồi thường sẽ căn cứ theo giá do UBND cấp tỉnh địa phương chị trực tiếp quy định. Bác có thể tham khảo bài viết dưới đây về giá bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi “Tư vấn về xác định giá đất cụ thể để tính giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất”.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về câu hỏi mà bác đưa ra. Chúng tôi hy vọng nội dung trên bác có thể tham khảo. Việc đưa ra nội dung trên chúng tôi căn cứ vào quy định của pháp luật và thông tin người hỏi cung cấp. Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi về chuyên mục!

Give a Comment