Các khoản bảo hiểm nộp thừa có mang đi góp vốn được không

Các khoản bảo hiểm nộp thừa có mang đi góp vốn được không

Câu hỏi:

Em đang có một vấn đề thắc mắc và mong nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ luật sư ạ, em cảm ơn. Câu hỏi của e thế này ạ: Công ty em là công ty TNHH 2 thành viên muốn đem tài sản đi góp vốn vào một công ty khác. Theo em tìm hiểu thì tài sản được quy định là vật,tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản . Vậy cho em hỏi các khoản công nợ phải thu (bao gồm công nợ phải thu khách hàng và khoản tạm ứng trước tiền hàng của khách hàng) , các khoản công nợ phải trả (bao gồm nợ phải trả và số tiền đã tạm ứng trước cho người bán), các khoản thuế nộp thừa , các khoản bảo hiểm nộp thừa có được gọi là quyền tài sản ? Và có được ghi nhận là tài sản góp vốn không ạ ? Mong câu trả lời sớm nhất từ luật sư!?

 Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật dân sự 2005;

Luật doanh nghiệp 2014.

2. Giải quyết vấn đề:

Tại Điều 163 Luật dân sự 2005 về tài sản quy định: “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản.”

Điều 181 Luật dân sự 2005 về quyền tài sản quy định: ” Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ.”

Theo Điều 35 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về tài sản góp vốn như sau :

“1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.”

Như vậy trong trường hợp của bạn, các khoản công nợ phải thu, công nợ phải trả; các khoản thuế nộp thừa; các khoản bảo hiểm nộp thừa được coi là quyền tài sản bên công ty có thể đem để góp vốn vào công ty khác. Tuy nhiên đối với loại tài sản này buộc phải có sự thỏa thuận và nhất trí của đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận là một phần tài sản góp vốn theo quy định của Điều 37 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về định giá tài sản góp vốn như sau:

” 1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.”

Give a Comment