Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2015?

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2015?

Câu hỏi

Phân tích nội dung các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Vận dụng những kiến thức cơ bản đã trình bày ở trên để phân tích ở trên để phân tích, làm rõ nội dung sau đây của Điều 2 BLDS 2015: “ 1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền dân sự được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp và pháp luật. 2. Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng.”

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 2015

2. Luật sư tư vấn:

– Mọi cá nhân ,pháp nhân đều bình đẳng ,không được lấy bất kì lí do nào để phân biệt đối xử,được pháp luật bảo vệ như nhau về quyền nhân thân và tài sản điều này thể hiện nguyên tắc bình đẳng tức là trong quan hệ dân sự, các bên đều bình đẳng, không được lấy lý do khác biệt về dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, hoàn cảnh kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp để đối xử không bình đẳng với nhau.

– Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng. Nó thể hiện nguyên tắc tuân thủ pháp luật vì việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự phải tuân theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật và nguyên tắc tôn trọng đạo đức, tôn trọng,bảo vệ quyền dân sự. Tất cả các quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

– Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí trung thực nghĩa là trong quan hệ dân sự, các bên phải thiện chí, trung thực trong việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự, không bên nào được lừa dối bên nào.

– Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đây thể hiện cho nguyên tắc tôn trọng lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

– Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự đây là nguyên tắc tự chịu trách nhiệm dân sự. Các bên phải nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình và tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, nếu không tự nguyện thực hiện thì có thể bị cưỡng chế thực hiện theo quy định của pháp luật.

• Vận dụng phân tích làm rõ Điều 2 BLDS 2015.

– Điều 2 BLDS 2015: Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo quyền dân sự mà quyền dân sự là quyền gắn với mỗi cá nhân và không thể chuyển giao cho người khác như: Quyền sống, quyền tự do và an ninh cá nhân; Quyền không bị bắt làm nô lệ; Quyền không bị tra tấn, quyền được đối xử nhân đạo; Quyền tự do đi lại và cư trú; Quyền có quốc tịch; Quyền kết hôn và xây dựng gia đình; Quyền sở hữu tài sản riêng. Các quyền này được pháp luật dân sự bảo vệ nhưng có thể bị hạn chế các quyền trên vì lí do an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự ,an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Điều này giúp nước ta quản lí tốt hơn trong công cuộc cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Giúp cho mọi cá nhân khơi dậy tiềm năng, động viên thúc đẩy mọi người trong sự phát triển kinh tế xã hội.

Give a Comment