Cách tính điểm xét tuyển viên chức trình độ thạc sĩ như thế nào?

Cách tính điểm xét tuyển viên chức trình độ thạc sĩ như thế nào?

Câu hỏi

Em tốt nghiệp thạc sĩ năm 2013 được đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Năm nay em đăng kí xét tuyển viên chức chức danh giáo viên THPT. Trong bảng điểm thạc sĩ của em ghi tổng số tín chỉ các môn học là 53, trung bình các môn học là 7,49. Điểm bảo vệ luận văn là 9,4, số tín chỉ là 12 tín chỉ. Theo nghị định 29/2012/NĐ-CP tại khoản 3, điều 12 nêu “Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2”. Như vậy thì trong kì xét tuyển viên chức này em có được tính cả điểm bảo vệ luận văn không? Tại vì bảng điểm em ghi rõ điểm bảo vệ luận văn của em là 12 tín chỉ.

Trả lời

Theo Điều 12 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định:

“1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, nhân với 10 để quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, nhân với 10 để quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp, nhân với 10 để quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

4. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

5. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn được tính theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này”.

Trong trường hợp của bạn được đào tạo theo hệ thống tín chỉ, thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn (có được tính cả điểm bảo vệ luận văn).

Give a Comment