Cán bộ xã sinh con thứ ba sẽ bị xử phạt thế nào?

Cán bộ xã sinh con thứ ba sẽ bị xử phạt thế nào?

Câu hỏi:

Tôi là cán bộ Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã vi phạm sinh con thứ 3. Đã bị xử lý kỷ luật về mặt đảng viên là khiển trách theo Quyết định 181/QĐ-TW. Xin hỏi về mặt chuyên môn là Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thì xử lý kỷ luật theo quy định nào. Xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hành chính của chúng tôi, với trường hợp của anh  bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Hiện nay theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP không quy định xử phạt hành chính hành vi sinh con thứ ba.

Căn cứ Điều 5 Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định:

“Điều 5. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là các tổ chức và cá nhân quy định tại Điều 1 của Luật này và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Việc gia nhập, cho thôi làm thành viên, quyền và trách nhiệm của thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định tại Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.”

Điều 32 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII thông qua ngày 27 tháng 9 năm 2014 quy định:

“Điều 32. Kỷ luật

Thành viên nào làm trái quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vi phạm pháp luật thì tùy mức độ sai phạm sẽ bị khiển trách hoặc cảnh cáo hoặc không được công nhận là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp xem xét, quyết định hình thức kỷ luật thành viên ở cấp mình.”

Như vậy, người Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam sinh con thứ ba nếu là Đảng viên sẽ bị kỷ luật về mặt đảng viên theo quy định tại Quyết định 181/QĐ-TW. Ngoài ra, có thể bị kỷ luật là không công nhận là thành viên của Mặt trận Tổ chức Việt Nam theo quy định trên.

Give a Comment