Những quy định về công chứng Di chúc

Điều 48 – Luật Công chứng năm 2006 quy định về việc công chứng di chúc như sau: – Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc; không ủy quyền cho người khác yêu cầu … Continued

Những quy định về Phòng công chứng

I. Phòng công chứng 1. Phòng công chứng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. 2. Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản … Continued

Những quy định về Văn phòng công chứng

I. Văn phòng công chứng 1. Văn phòng công chứng do công chứng viên thành lập. Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. … Continued