Hình thức đầu tư ngoài doanh nghiệp

Câu hỏi: Tôi có một thắc mắc muốn hỏi về vấn đề góp vốn đầu tư ra ngoài của Công ty 100% vốn nhà nước. Theo Luật 69 và Nghị định 91, thì đầu tư ra ngoài áp dụng các … Continued