Tiền đóng BHXH dùng để làm gì?

Câu hỏi: Tôi thấy mức hưởng lương hưu khi về hưu theo quy định hiện hành là không thỏa đáng, không tương xứng với mức đóng mà Người lao động đã đóng trong suốt thời gian làm việc cho đến khi … Continued