Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

Câu hỏi: Theo Điểm b) Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 có quy định: Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu là sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời … Continued

Tính hợp lệ của nhà thầu liên doanh

Câu hỏi: Bên Công ty mình là chủ đầu tư, trường hợp nhà thầu liên danh thì chỉ có 1 nhà thầu đứng đầu có đăng ký trên mạng hệ thống đấu thầu quốc gia, nhà thầu còn lại thì … Continued