Bộ luật Lao động năm 2012

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Số/Ký hiệu 10/2012/QH13 Cơ quan ban hành … Continued

Bộ luật Dân sự 1995

Bộ luật dân sự số 44-L/CTN đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995. Số/Ký hiệu 44-L/CTN Cơ quan ban hành … Continued

Bộ luật Dân sự 2015

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015. Số/Ký hiệu 91/2015/QH13 Cơ quan ban hành Quốc … Continued

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Số/Ký hiệu 92/2015/QH13 Cơ quan … Continued

Bộ luật Hình sự 1985

Bộ luật hình sự số 17-LCT/HĐNN7 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 27 tháng 06 năm 1985. Số/Ký hiệu 17-LCT/HĐNN7 Cơ quan ban hành Quốc hội … Continued

Bộ luật Hình sự 1999

Bộ Luật Hình sự 1999 số 15/1999/QH10 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999. Số/Ký hiệu 15/1999/QH10 Cơ quan ban … Continued

Bộ luật Tố tụng hình sự 1988

Bộ luật Tố tụng hình sự số 7-LCT/HĐNN8 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 6 năm 1988. Số/Ký hiệu 7-LCT/HĐNN8 Cơ quan ban … Continued

Bộ luật Hình sự 2015

Bộ luật hình sự 2015 số 100/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015. Số/Ký hiệu 100/2015/QH13 Cơ quan ban … Continued

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015. Số/Ký hiệu 101/2015/QH13 Cơ quan ban … Continued

Luật Nhà ở 2005

Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Số/Ký hiệu 56/2005/QH11 Cơ quan ban hành Quốc … Continued

Luật nhà ở 2014

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014. Số/Ký hiệu 65/2014/QH13 Cơ quan ban hành Quốc … Continued