QUẢN LÝ THU CHI DẠY THÊM HỌC THÊM TRONG TRƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH Ở TP HỒ CHÍ MINH

https://thnguyenthinuoi.hcm.edu.vn/tin-tuc-su-kien/huong-dan-so-3204hdls-gddt-tc-ve-thu-su-dung-hoc-phi-va-thu-khac-cua-co-so-giao-c24151-141376.aspx

http://thcshuynhvannghegovap.hcm.edu.vn/van-ban-quy-pham/huong-dan-ve-thu-su-dung-tien-day-them-hoc-them-doi-voi-cac-co-so-giao-duc-va-d-vbct34810-51445.aspx

THEO HƯỚNG DẪN SỐ 3204 THÌ PHẢI TRÍCH 40% ĐỂ TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG. VẬY CHO TÔI HỎI SẼ TRÍCH 40% CỦA TỔNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC HAY SAU KHI ĐÃ CHI CHO GIÁO VIÊN, CHI CHO QUẢN LÝ DẠỴ THÊM,TỔ CHỨC DẠY THÊM,… MỚI TRÍCH 40% CỦA SỐ TIỀN CÒN LẠI?

 

Trả lời

có được bồi thường tiền thuê đất thời hạn còn lại của HĐ

LY DI