Quyết định kỷ luật viên chức

Kính gửi: Thư viện Pháp luật
Tôi tên: Nguyễn Đình Quốc Hùng,
ĐT: 0913186901, Email: quochungbrvt@gmail.com
(Lãnh đạo có dấu hiệu bao che người vi phạm, đồng thời chèn ép tôi, nhưng tôi không nói ở đây chỉ muốn tư vấn đúng pháp luật)

Tôi có một số thắc mắc mong được giải đáp.
Nội dung 1: Tôi ra QĐ số 46/QĐ-THTP kỉ luật cô Nguyệt (nội dung như dưới)
UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 46/QĐ-THTP Suối Rao, ngày 24 tháng 5 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử lí kỉ luật đối với bà Cù Thị Minh Nguyệt
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ
Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học ban hành tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41;
Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;
Xét tính chất và mức độ vi phạm của bà Cù Thị Minh Nguyệt;
Căn cứ biên bản họp hội đồng kỉ luật ngày 20 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thi hành kỉ luật đối với bà Cù Thị Minh Nguyệt, giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú bằng hình thức “cảnh cáo”. Do vi phạm đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của đơn vị. Không thực hiện đúng quy định hội họp, không tuân thủ sự điều hành của chủ trì buổi họp.
Điều 2. Thời gian thi hành kỉ luật đối với bà Cù Thị Minh Nguyệt là 12 tháng kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2019.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí; Hội đồng nhà trường, và bà Cù Thị Minh Nguyệt căn cứ quyết định thi hành./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
– Bà Cù Thị Minh Nguyệt;
– Lưu.
Nguyễn Đình Quốc Hùng

Nhưng UBND huyện ra quyết định (do người soạn văn bản nhầm) nên đánh hủy Quyết định 01/QĐ-KL/QT/2019.

Vậy QĐ số 46/QĐ-THTP kỉ luật cô Nguyệt do tôi bàn hành có bị hủy không?

UBND huyện đã tạm dừng chức vụ hiệu trưởng của tôi, hiện trường tôi không có hiệu trưởng chỉ có PHT, nhưng điều 4 của QĐ Huyện vẫn giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng, vậy hiệu trưởng này là ai-có đúng không?

1. Theo khoản 4, điều 22, NĐ 27/2012/NĐ-CP: Trường hợp…..kết luận…..thì người có thẩm quyết đã kí quyết định…phải ra quyết định hủy. Như vậy tôi mới là người ra Quyết định hủy, UBND huyện chỉ ra văn bản kết luận. Nhưng UBND huyện ra quyết định hủy, như vậy có đúng không?
2.
Nội dung 2:
QĐ 4721 của UBND huyện, hủy QĐ do tôi ban hành có thỏa đáng không khi chỉ ra tôi sai vì 2 lí do:
+ Lí do 1: Huyện cho rằng khi ra QĐ trong phần căn cứ tôi không căn cứ QĐ 04/2014/QĐ-UBND tỉnh BRVT thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng quản lí viên chức……. (Khi ban hành QĐ 04 cũng có căn cứ NĐ 27) Trong QĐ 04 này chỉ có khoản 2 điều 18. Thẩm quyền xử lí kỷ luật….Nhưng trong QĐ tôi ban hành đã căn cứ NĐ 27/2012/NĐ-CP (tại khoản 2, Đ14, NĐ 27 đã quy định thẩm quyền kỉ luật như QĐ 04 của tỉnh). NĐ 27 là đầy đủ, nếu trích QĐ 04 của tỉnh là trùng nội dung. Vậy tôi không trích QĐ 04 trong căn cứ ban hành QĐ kỉ luật có đủ cơ sở để huyện hủy QĐ của tôi không?
+ Lí do 2:Huyện cho rằng thông báo về việc xử lí kỉ luật của tôi không ghi rõ thời điểm, thời hạn. Trong khi tôi đã thông báo đầy đủ như nội dung dưới đây. Nhờ Pháp luật kiểm tra thông báo của tôi (như nội dung màu đỏ bên dưới) đã đảm bảo chưa.
Nói chung, nhờ TV Pháp luật xác định QĐ 4721 của UBND huyện hủy QĐ kỉ luật viên chức do tôi ban hành với 2 lí do trên là có đúng không?
UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số 39/ TB-THTP Suối Rao, ngày 16 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc xem xét hình thức kỉ luật

Kính gửi: Cô Cù Thị Minh Nguyệt
Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học ban hành tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư Số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41;
Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;
Căn cứ Quy chế Quy tắc ứng xử của Trường Tiểu học trần Phú;
Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;
Trường Tiểu học Trần Phú thông báo đến cô Cù Thị Minh Nguyệt về việc xem xét xử lí kỉ luật do vi phạm một số quy định sau:
– Trong năm học 2018-2019, cô Nguyệt đã nhiều lần không chấp hành quy chế của đơn vị, không chấp hành quy định hội họp, không tôn trọng ý kiến phát biểu của những người tham dự họp và nhất là sự điều hành của chủ trì buổi họp.
– Nhiều lần có lời nói xúc phạm nhân phẩm, danh dự của đồng nghiệp.
– Có một vài lần vi phạm quy chế chuyên môn: bỏ tiết, xin nghỉ không đúng quy định, nộp hồ sơ trễ, còn sai sót.
– Gần nhất là vào buổi họp toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngày 06/4/2019, cô Nguyệt lại một lần nữa không tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, không chấp hành sự điều hành của chủ trì buổi họp. Tiếp tục xúc phạm danh dự nhân phẩm đồng chí hiệu trưởng.
– Các vi phạm của cô Nguyệt đã nhiều lần được góp ý, nhắc nhở, kiểm điểm nhưng cô Nguyệt vẫn không nhận khuyết điểm và sửa sai.
– Ngày 04/5/2019 Đảng uỷ xã Suối Rao ban hành Quyết định số 98-QĐ/ĐU Quyết định thay đổi hình thức kỉ luật “khiển trách” bằng hình thức kỉ luật “cảnh cáo”.
Do đó Nhà trường sẽ tiến hành kiểm điểm và xem xét thi hành kỉ luật đối với cô Cù Thị Minh Nguyệt vào ngày 18/5/2019 và ngày 20/5/2019. Nhà trường thông báo đến cô để nắm bắt thông tin và nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-Như k/g;
-Lưu
Nguyễn Đình Quốc Hùng
Nội dung 3: Xin cho biết thời hiệu khiếu nại QĐ kỉ luật, thời hiệu cấp có thẩm quyền được phép hủy QĐ kỉ luật của cấp dưới là bao nhiêu (văn bản pháp lí nào?)
Nội dung 4:Do tôi mới được bầu làm Bí thư Chi bộ, không nắm nguyên tắc trước khi họp Chi bộ phải họp Chi ủy, nên tôi không tổ chức họp Chi ủy 3 lần sau Đại hội Chi bộ, tôi bị Đảng ủy kỉ luật khiển trách. Cùng lúc này tôi đến thời điểm bổ nhiệm lại H trưởng, nhưng do bị KL nên chưa bổ nhiệm (nhiệm kì hiệu trưởng của tôi đến tháng 9/2018 là hết). Nay gần hết hạn kỉ luật, có người tố tôi hết nhiệm kì mà vẫn làm H trưởng là sai, UBND huyện cũng chạy tội và nói đúng ra hết nhiệm kì thi tôi phải tự giác giao lại quyền cho PH trưởng. Tôi tập luận với tổ kiểm tra như sau: UBND huyện bổ nhiệm tôi làm HT, thì UBND huyện có trách nhiệm bãi nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại….khi hết nhiệm kì. Đến thời điểm trước ngày 19/9/2019 tôi chưa nhận được văn bản nào dừng chức HT nên tôi vẫn phải làm, khi hết nhiệm kì tôi đã làm tờ trình bổ nhiệm và huyện đã cử người về lấy phiếu tín nhiệm, sau đó không bổ nhiệm lại cũng không miễn nhiệm, không có văn bản chỉ đạo nào. Tại điều 3 QĐ bổ nhiệm tôi làm Hiệu trưởng, có ghi: ông Chánh VP UBND huyện, TP Nội vụ, TP Giáo dục và ông Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nên nếu tôi sai thì mấy người trong điều 3 cũng phải sai. Tôi có dẫn chứng hàng loạt người hết nhiệm kì, bổ nhiệm trễ, nhưng lãnh đạo nói những trường hợp đó không ai ý kiến nên không sao???Mặt khác các văn bản Chủ tịch UBND huyện, Trưởng PGD trong trong thời gian tôi hết nhiệm kì chưa bổ nhiệm lại điều động tôi đi thanh tra vẫn ghi: Kính gửi ông Nguyễn Đình Quốc Hùng, Hiệu trưởng Trường THTP (như vậy huyện vẫn đang công nhận tôi là hiệu trưởng). Lãnh đạo đang đổ hết lỗi cho tôi vì hết nhiệm kì mà vẫn làm HT, không một ai nhận trách nhiệm về mình, chèn ép tôi 1 cách quá đáng vì một lí do không minh bạch (tôi là người có uy tín với hầu hết đồng nghiệp, và thành tích cao nhất trong ngành GDTH Bà Rịa-Vũng Tàu). Mong TV Pháp Luật tư vấn cho tôi giải quyết trường hợp chạy tội của lãnh đạo khi đổ tội cho tôi hết nhiệm kì mà vẫn làm Hiệu trưởng trong trường hợp này?
Xin chân thành cám ơn, hi vọng tôi sẽ được giải oan nhờ tư vấn của TVPL.

Trả lời

Mất cà vẹt xe không chính chủ

Hỏi về vấn đề sổ đỏ.