Xe khách vi phạm

Xe khách 9 chỗ trở 12 người liệu có bị xử phạt không. Nếu có áp dụng điều khoản nào ?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội

Tranh chấp đất đai