Câu hỏi:

Kính nhờ các luật sư tư vấn cho tôi trường hợp về đấu thầu như sau: Công ty A có chi nhánh hạch toán phụ thuộc là Chi nhánh B. Chi nhánh B mua hồ sơ mời thầu và tham gia đấu thầu. Khi thực hiện Hồ sơ dự thầu có giấy ủy quyền của Công ty A cho chi nhánh B thực hiện các công việc trong quá trình tham gia dự thầu và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư khi trúng thầu (ủy quyền Chi nhánh được dùng con dấu và tài khoản của chi nhánh để thực hiện). Trong Hồ sơ dự thầu của Chi nhánh lập, ngoài Báo cáo tài chính của Công ty A, các tài liệu cung cấp về năng lực khác là của Chi nhánh B. Vậy chi nhánh B tham dự thầu có hợp pháp không, có được ký hợp đồng với chủ đầu tư nếu trúng thầu không? Kính mong các luật sư giải đáp!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Dân sự 2005;

Luật Đấu thầu 2013;

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC;

– Luật quản lý thuế;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

– Nghị định số 83/2013/NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn:

Về điều kiện để tham gia đấu thầu được quy định tại Điều 5, Luật Đấu thầu 2013 cụ thể như sau:

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Khái niệm hạch toán tài chính độc lập được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 của Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ:

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

Theo thông tin bạn cung cấp thì chi nhánh B là chi nhánh hạch toán phụ thuộc công ty A. Do vậy, chi nhánh B đã không đáp ứng về điều kiện là chi nhánh có hạch toán tài chính độc lập.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 92 Luật Dân sự 2005 có quy định:

1. Pháp nhân có thể đặt văn phòng đại diện, chi nhánh ở nơi khác với nơi đặt trụ sở của pháp nhân.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của pháp nhân và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó.

3. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

4. Văn phòng đại diện, chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền.

5. Pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do văn phòng đại diện, chi nhánh xác lập, thực hiện.

Vì vậy, chi nhánh không phải là pháp nhân, không thể tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập được, người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền.

Có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập là điều kiện tiên quyết để tham dự thầu. Chi nhánh B không có hạch toán tài chính độc lập và là chi nhánh thuộc công ty A. Từ hai lý do trên, có thể xác định chi nhánh B không thể tham gia đấu thầu độc lập được. Do không đủ điều kiện để tham gia đấu thầu mà Chi nhánh B vẫn tiến hành thì sẽ không hợp pháp.