Chia thừa kế khi hai vợ chồng già đã sống ly thân và con cái có hành vi ngược đãi bố mẹ?

Chia thừa kế khi hai vợ chồng già đã sống ly thân và con cái có hành vi ngược đãi bố mẹ?

Câu hỏi

Vinh và Quyên là 2 vợ chồng có 3 con là bình sinh năm 1992 , hải và ngọc là sinh đôi năm 2006. Do bất hòa 2 vợ chồng ly thân. Bình ở với mẹ. Sinh đôi ở với bố. Bình hư hỏng tuy đi làm có thu nhập cao nhưng luôn có hành động ngược đãi hành hạ mẹ. Sau 1 lần mở trộm két ăn trộm hơn 200 triệu của mẹ. Bình đã bị tòa án kết án về hành vi này. Năm 2017 bà quyên bị tai nạn lao động và chết. Trước khi chết bà viết di chúc để lại cho mai là em gái 2/3 tài sản của mình tòa xác định tài sản chung của quyên và vinh là 1,2 tỉ luật minh khuê chia quyền thừa kế giúp em sớm nhất với ạ.

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2015

2. Chuyên viên tư vấn:

Thứ nhất, phải xem xét xem di chúc của chị Quyên viết trước khi mất có đảm bảo đủ điều kiện phát sinh hiệu lực không:

Đối chiếu theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 di chúc hợp pháp khi:

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Thứ hai, khoản tiền mà chị Quyên để lại là khoản tiền chung của vợ chồng hay tài sản riêng, căn cứ xác định theo Luật hôn nhân gia đình năm 2014:

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Tòa án đã xác định tài sản chung của chị Quyên và anh Vinh là 1,2 tỷ theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 chị Quyên sẽ có quyền được chia một nửa phần tài sản chung là 600 triệu.

Theo di chúc chị Quyên để lại mới xác định với 2/3 di sản vẫn còn 1/3 di sản ở đây được chia thừa kế theo pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 651 BLDS năm 2015 về Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

Bình hư hỏng tuy đi làm có thu nhập cao nhưng luôn có hành động ngược đãi hành hạ mẹ. Sau 1 lần mở trộm két ăn trộm hơn 200 triệu của mẹ. Bình đã bị tòa án kết án về hành vi này. Nếu có căn cứ Bình bị kết án về hành vi ngược đãi, hành hạ mẹ của mình thì Bình sẽ không được quyền hưởng di sản theo quy định sau, tuy nhiên ở đây Bình chỉ bị kết án về hành vi ăn trộm tiền của mẹ nên Bình vẫn được quyền hưởng di sản:

Điều 621. Người không được quyền hưởng di sản

1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Đối với sinh đôi Hải và Ngọc năm nay mới 12 tuổi đều chưa thành niên nên áp dụng quy định sau:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Căn cứ vào các quy định trên các đồng thừa kế được hưởng như sau:

Di sản mà Hải, Ngọc và anh Vinh được hưởng là di sản : 2/3 x 600/4 = 100 triệu ( Điều 644 BLDS )

Di sản mà Bình được hưởng: (600 – 400)/4 = 50 triệu

Di sản chị Mai được hưởng: 600 – ( 100×3 + 50 ) = 250 triệu

Give a Comment