Chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì phải nộp những loại phí gì?

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì phải nộp những loại phí gì?

Câu hỏi

Tôi có miếng đất khoảng 700m2 mua từ năm 1990, thuộc đất nhà xưởng. Nay tôi có ý định xây nhà khoảng 120m2 trên miếng đất này. Tôi có đọc các bài tư vấn của Luật sư thì thấy mình thuộc trường hợp không phải nộp phí. Nhưng bên dịch vụ thì họ bảo là tôi phải nộp thuế chuyển đổi. Xin luật sư tư vấn giúp tôi và nếu nộp thì tôi phải đóng bao nhiêu?

Luật sư trả lời:

Vì thông tin bạn cũng cấp thì chưa đủ giữ liệu để kết luận chính xác gia đình bạn có phải đóng tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất khi xây nhà trên đất đó không. Giả sử đất nhà xưởng của nhà bạn là đất sản xuất kinh doanh, đất sản xuất kinh doanh theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Vậy nếu muốn xây dựng nhà trên đất xưởng thì bạn phải chuyển mục đích sử dụng đất, tại Điều 57 Luật đất đai có quy định về:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

Khi chuyển đối đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì việc thu tiền được quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

“c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này.”

Vậy, dựa vào các trường hợp nêu trên thì có thể xác định được trường hợp nào phải đóng tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ vào Bảng giá đất ở từng địa phương để xác định tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ví dụ một số giá các loại đất ở từng địa phương như sau:

– Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND Tp Hà Nội quy định về giá các loại đất trên địa bàn Tp Hà Nội;

– Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND Tp Hồ Chí Minh quy định về giá các loại đất trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh;

– Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND Tp Đà Nẵng quy định về giá các loại đất trên địa bàn Tp Đà Nẵng;

– Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND Tp Hải Phòng quy định về giá các loại đất trên địa bàn Tp Hải Phòng.

Give a Comment