Tổ chuyên gia đánh giá tập thể hay đánh giá độc lập

Tổ chuyên gia đánh giá tập thể hay đánh giá độc lập

Câu hỏi:

Chào Luật sư! Thực hiện chào hàng cạnh chanh rút gọn, trong bước bên mời thầu đánh giá báo giá thì các thành phần tham gia có nhất thiết phải đánh giá độc lập sau đó tổng hợp báo cáo chung hay có thể đánh giá tập thể luôn.

Mẫu về lập các biên bản, báo cáo đánh giá trong công tác đấu thầu có Văn bản nào qui định thống nhất không? Kính mong nhận được sự giúp đỡ của luật sư! Cảm ơn Luật sư!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn lựa chọn nhà thầu có quy định về quy trình chào hàng cạnh tranh:

+ Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá:

+ Nộp và tiếp nhận báo giá:

+ Đánh giá các báo giá:.

+ Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

+ Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

Đối với việc đánh giá của bên mời thầu trong chào hàng cạnh tranh rút gọn, Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn; Trong quá trình đánh giá, trường hợp cần thiết bên mời thầu mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đến thương thảo hợp đồng.

Như vậy, theo quy định, đối với việc chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong giai đoạn lập báo cáo đánh giá thì bên mời thầu chỉ cần đánh giá sơ bộ bằng báo cáo đánh giá, sau đó tổng hợp chung với một bảng tổng hợp kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu của từng nhà thầu và tổng hợp kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu có thể được gộp chung vào một bản báo cáo theo mẫu.

Hiện nay, các mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu được ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT, theo quy định của Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT, đối với gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh, thì việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được thực hiện trên cơ sở vận dụng, chỉnh sửa các Mẫu số 01, 02 và 03 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT sao cho phù hợp.

Give a Comment