Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản chung?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản chung?

Câu hỏi

Gia đình tôi khi xưa được nhà nước cấp cho 1 mảnh đất nông nghiệp. Tôi có 1/4 tổng số đất. Hiện tại tôi muốn bán nó đi cùng với số đất của anh tôi nhưng người anh tôi vẫn không chấp nhận bán cho người ta vì chê giá thấp bây giờ tôi muốn bán nhưng vẫn phải chờ người a tôi quyết định bán. Như vậy tôi có được làm đơn tố cáo hay không?

Nội dung tư vấn

Từ thông tin bạn cung cấp, có thể thấy rằng số đất mà bạn đang sở hữu là tài sản được sở hữu chung theo phần.

Điều 216 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 216. Sở hữu chung theo phần

1. Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung.

2. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Bên cạnh đó, Điều 233 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 223. Định đoạt tài sản chung

1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thoả thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp một chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. Trong thời hạn ba tháng đối với tài sản chung là bất động sản, một tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác.

Trong trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Toà án chuyển sang cho mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.

4. Trong trường hợp một trong các chủ sở hữu chung từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc Nhà nước, trừ trường hợp sở hữu chung của cộng đồng thì thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu chung còn lại.

Theo quy định trên, mảnh đất được cấp cho hộ gia đình thuộc sở hữu chung theo phần của mỗi người, nên về nguyên tắc việc định đoạt tài sản chung phải tuân theo sự thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật. Do đó, việc mua bán mảnh đất phải có sự đồng ý của tất cả các thành viên là chủ sở hữu mảnh đất đó. Nghĩa là, nếu bạn muốn bán mảnh đất thì phải có sự đồng ý của anh bạn và sự đồng ý này phải được thể hiện bằng văn bản. Nếu anh bạn không đồng ý thì bạn không thể bán mảnh đất. Việc anh bạn không đồng ý cho bạn bán mảnh đất không phải là việc làm trái pháp luật, vì vậy bạn không thể làm đơn tố cáo anh bạn được.

Trong trường hợp này, nếu bạn muốn bán phần đất thuộc sở hữu của mình thì bạn có thể làm thủ tục tách thửa để tách riêng số đất của mình, sau đó bạn mới có thể bán phần đất của mình mà không cần phải có sự đồng ý của anh bạn. Và để được tách thửa thì số đất mà bạn sở hữu phải thỏa mãn diện tích tối thiếu để được tách thửa theo quy định của địa phương.

Give a Comment