Có được chuyển ngạch lương khi có bằng đại học không?

Có được chuyển ngạch lương khi có bằng đại học không?

Câu hỏi:

Tôi đang hưởng lương của chức danh văn phòng thống kê của cán bộ công chức xã ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Hiện tại tôi đang hưởng hệ số lương 2,66 đến tháng 6 năm 2017 tôi nâng hệ số lương lên 2,86. Nhưng hiện nay (tháng 5. 2017) Tôi đã có bằng đại học luật hành chính của trường đaị học Vinh. Xin hỏi tôi có được chuyển ngạch lương không. Và thủ tục chuyển như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Hiện tại, bạn đang hưởng lương của chức danh văn phòng thống kê của cán bộ công chức xã, hệ số lương 2,66 đến tháng 6/2017, bạn được nâng hệ số lương lên là 2,86. Nhưng tháng 5/2017, bạn có bằng đại học luật hành chính của trường đaị học Vinh thì bạn có thể được hưởng lương theo bằng đại học trong trường hợp bạn có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức như sau:

“1. Việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức và thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định.

2. Nguyên tắc cạnh tranh trong kỳ thi nâng ngạch được thực hiện giữa các công chức trong cùng cơ quan quản lý công chức.

3. Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

4. Cơ quan quản lý công chức tổng hợp danh sách công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, có văn bản gửi cơ quan tổ chức thi nâng ngạch theo quy định tại Điều 30 Nghị định này và chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn, điều kiện của công chức dự thi nâng ngạch.

Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, cơ quan quản lý công chức phải gửi hồ sơ đăng ký dự thi của từng công chức để cơ quan tổ chức thi nâng ngạch thẩm định và quản lý.”

Như vậy, nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên thì bạn mới được thi nâng ngạch và bạn phải được thông qua kỳ thi nâng ngạch thì bạn mới được xếp lương khi nâng ngạch.

Và theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức:

“1. Xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức :

a. Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.”

Give a Comment