Có được coi là nhà thầu khi không đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia không?

Có được coi là nhà thầu khi không đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia không?

Câu hỏi:

Nhà thầu hợp lệ mà có mục đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia là không phù hợp theo các Nghị định, Thông tư hướng dẫn luật đấu thầu hiện hành vì phần này các văn bản dưới luật chưa quy định nên chưa áp dụng.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ vào quy định pháp luật thì các văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật sẽ có hiệu lực thấp hơn văn bản luật tức là trong trường hợp Nghị định, Thông tư hướng dẫn có những quy định trái với quy định của Luật chuyên ngành thì sẽ ưu tiên áp dụng luật mà không áp dụng Nghị định, Thông tư. Trong trường hợp này của bạn thì trong trường hợp Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật đấu thầu 2013 không có quy định về việc đăng ký trên hệ thống luật đấu thầu quốc gia thì vẫn áp dụng quy định của Luật đấu thầu.

Căn cứ vào Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu như sau:

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản a Khoản 1 Điều 128 Nghị định 63/2014/NĐ – CP quy định về quản lý nhà thầu có quy định như sau:

1. Trách nhiệm của nhà thầu:

a) Phải đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu;

Theo các quy định trên thì chỉ có nhà thầu là tổ chức thì cần đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì mới có căn cứ để xác định tư cách hợp lệ của nhà thầu còn nhà thầu là cá nhân thì không cần đăng ký.

Give a Comment