Có được công khai giá gói thầu không?

Có được công khai giá gói thầu không?

Câu hỏi:

Xin hỏi luật sư: Theo quy định của Luật đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Thông tư 58/2016/TT-BTC và Thông tư 11/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) có cho phép công khai giá gói thầu, giá kế hoạch của từng mặt hàng thuốc, vật tư y tế trong gói thầu không? Nếu không cho công khai thì nhà thầu sẽ thực hiện bảo đảm dự thầu như thế nào theo quy định tại Điều 11 của Luật đấu thầu (Bảo dảm dự thầu từ 1-3% giá gói thầu (chứ không phải giá dự thầu) nhất là trong trường hợp đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 gia đoạn 2 túi hồ sơ (Ghi chú: đấu thầu thuốc là đấu thầu từng mặt hàng: nhà thầu có thể tham gia ít nhất 1 mặt hàng hoặc toàn bộ mặt hàng có trong gói thầu). Cám ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Luật đấu thầu 2013 quy định về các thông tin được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

– Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

– Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

– Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

– Danh sách ngắn;

– Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

– Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

– Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

– Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

– Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất;

– Có cơ sở dữ kiệu về nhà thầu. nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

– Thông tin khác có liên quan.

Điều 35 Luật đấu thầu 2013 quy định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu sẽ bao gồm:

“1. Tên gói thầu:

2. Giá gói thầu:

a) Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết;

b) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin về giá trung bình theo thống kê của các dự án đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định; ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư;

c) Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì ghi rõ giá ước tính cho từng phần trong giá gói thầu.

3. Nguồn vốn:

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

6. Loại hợp đồng:

7. Thời gian thực hiện hợp đồng”

Mặt khác, Điều 6 Thông tư 11/2016/TT-BYT quy định về giá gói thầu như sau:

– Giá gói thầu là tổng giá trị của gói thầu, bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu;

– Trường hợp gói thầu chia làm nhiều phần thì ngoài việc ghi tổng giá trị của gói thầu, mỗi phần đều phải ghi rõ đơn giá và tổng giá trị của phần đó theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Đơn giá thuốc trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu do cơ sở y tế lập kế hoạch đề xuất và chịu trách nhiệm;

– Khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị phải tham khảo giá thuốc trúng thầu trong vòng 12 tháng trước của các cơ sở y tế do Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) hoặc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cập nhật và công bố trên Trang Thông tin điện tử để làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng thuốc, cụ thể:

+ Tham khảo giá thuốc trúng thầu trên Trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược, của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền hoặc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng thuốc theo nguyên tắc: Giá kế hoạch của từng thuốc không được cao hơn giá trúng thầu cao nhất của thuốc đó trong mỗi nhóm thuốc đã được công bố;

+ Đối với những thuốc chưa có giá trúng thầu được công bố hoặc giá thuốc tại thời điểm lập kế hoạch cao hơn giá thuốc trúng thầu được Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) hoặc Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố trong vòng 12 tháng trước đó, cơ sở y tế phải tham khảo báo giá hoặc hóa đơn bán hàng của ít nhất 03 đơn vị cung cấp thuốc trên thị trường tại thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đồng thời bảo đảm giá kế hoạch do cơ sở y tế đề xuất không vượt giá bán buôn kê khai/kê khai lại còn hiệu lực của thuốc đã tham khảo. Những thuốc có ít đơn vị cung cấp, không đủ 03 báo giá hoặc hóa đơn bán hàng, Thủ trưởng cơ sở y tế căn cứ vào báo giá hoặc hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp, giải trình và chịu trách nhiệm về giá kế hoạch do cơ sở y tế đề xuất là phù hợp với giá thuốc đó trên thị trường tại thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP cũng quy định rõ: “Đối với thông tin quy định tại các điểm a, s, đ, g và h khoản 1 Điều 8 Luật đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.”

Như vậy theo quy định, trong gói thầu y tế thì có được công khai giá gói thầu, kế hoạch của từng mặt hàng thuốc trong gói thầu. Việc thực hiện bảo đảm dự thầu là do yêu cầu của chủ đầu tư, bên mời thầu phải thực hiện bảo đảm khi có yêu cầu theo quy định tại Điều 11 Luật đấu thầu 2013.

Give a Comment