Có được ký phụ lục hợp đồng trong hợp đồng giữa nhà thầu trúng thầu với chủ đầu tư không?

Có được ký phụ lục hợp đồng trong hợp đồng giữa nhà thầu trúng thầu với chủ đầu tư không?

Câu hỏi:

Bệnh viện em có tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu mua vật tư tiêu hao với tổng giá trị là 13 tỷ, loại hợp đồng là theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện hợp đồng là 250 ngày kể từ ngày ký (hợp đồng ký ngày 11/4/2016). Nay vật tư đã sử dụng gần hết, em muốn ký thêm phụ lục hợp đồng có được không ạ? Nếu ký được phụ lục thì được ký một lần hay nhiều lần? Và số lượng ký phụ lục hợp đồng tối đa là bao nhiêu a? Em xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đấu thầu 2013.

– Bộ luật Dân sự 2005.

2. Giải quyết vấn đề:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bệnh viện đã tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu mua vật tư tiêu hao với tổng giá trị là 13 tỷ, loại hợp đồng là theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện hợp đồng là 250 ngày. Luật đấu thầu 2013 quy định về loại hợp đồng theo đơn giá cố định như sau:

“Hợp đồng theo đơn giá cố định là hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá cố định trong hợp đồng.”

Nay vật tư đã hết nên bạn muốn ký phụ lục hợp đồng, vì bạn không nêu rõ mục đích ký phụ lục hợp đồng là tăng khối lượng vật tư của bên bán hay tăng thời gian thực hiện hợp đồng nên theo quy định chung về phụ lục hợp đồng của Bộ luật Dân sự 2005 quy định như sau:

Điều 408. Phụ lục hợp đồng

1. Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Trong trường hợp muốn thay đổi, điều chỉnh hợp đồng hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên và đảm bảo điều kiện theo Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

Điều 67. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng

1. Việc điều chỉnh hợp đồng phải được quy định cụ thể trong văn bản hợp đồng, văn bản thỏa thuận về điều kiện của hợp đồng (nếu có).

2. Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian.

4. Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt. Trường hợp dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.

5. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện từ thời điểm phát sinh yếu tố làm thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối lượng được thực hiện theo đúng tiến độ ghi trong hợp đồng hoặc tiến độ được điều chỉnh theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này.

6. Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây:

a) Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng;

b) Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;

c) Việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của nhà thầu gây ra.

7. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Pháp luật không có quy định cụ thể hạn chế số lần ký phụ lục hợp đồng nhưng phải đảm bảo phụ lục hợp đồng không làm thay đổi loại hợp đồng đã ký kết cũng nhưng các nguyên tắc chung về việc thay đổi, điều chỉnh hợp đồng.

Bạn đang tham khảo bài viết Có được phép ký phụ lục hợp đồng tr

Give a Comment