Có được phép liên doanh khi không đủ năng lực kinh nghiệm không?

Có được phép liên doanh khi không đủ năng lực kinh nghiệm không?

Câu hỏi:

Theo quy định tại Mục 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về Năng lực và Kinh nghiệm, khoản 3, điểm 3.1 yêu cầu về kết quả hoạt động tài chính của mẫu mời thầu thì Công ty TNHH Xây dựng Đại Hồng Phước chỉ có 2 năm kinh nghiệm, như vậy Công ty chúng tôi có được phép liên danh với một đơn vị đủ 3 năm kinh nghiệm để cùng tham gia dự thầu được không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Khản 29 và Khoản 30 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 phần giải thích từ ngữ có quy định:

– Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

– Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Như vậy, trước tiên khi bạn muốn tham dự đấu thầu, cần liên doanh với đơn vị khác thì bạn xem rõ trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu có quy định về đơn vị liên doanh có bao nhiêu năm kinh nghiệm hay không thì tuân theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

“1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.”

Như vậy, pháp luật có quy định khi tham gia đấu thầu, các nhà thầu, nhà đầu tư đạt đủ tiêu chuẩn tham gia đấu thầu có thể liên danh với nhau mà không có quy định về yêu cầu kinh nghiệm giữa các nhà đầu tư phải có số năm kinh nghiệm là như nhau. Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Hồng Phước chỉ có 2 năm kinh nghiệm có quyền liên danh với một đơn vị đủ 3 năm kinh nghiệm khi tham gia đấu thầu.

Give a Comment