Câu hỏi:

Xin chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Trong trường hợp chủ đầu tư không chấp thuận hồ sơ dự thầu của liên danh nhà thầu lý do tại thời điểm đóng thầu liên danh không đáp ứng một số tiêu chí của Hồ sơ yêu cầu, thì sau thời điểm thông báo hủy thầu, liên danh này hoặc một trong các thành viên liên danh có được tái tham dự đấu thầu gói thầu đó không (thời điểm mở thầu lại thì các tiêu chí của liên danh đáp ứng hồ sơ yêu cầu)? Cảm ơn Luật sư!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Tại khoản 3 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định:

3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

Theo quy định trên, nhà thầu hoặc nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định pháp luật thì được tham gia dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh. Trong đó các điều kiện để nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 như sau:

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Như vậy, trong trường hợp chủ đầu tư không chấp thuận hồ sơ dự thầu của liên danh nhà thầu lý do tại thời điểm đóng thầu liên danh không đáp ứng một số tiêu chí của hồ sơ yêu cầu, thì sau thời điểm thông báo hủy thầu, liên danh này hoặc một trong các thành viên liên danh vẫn có quyền tái tham dự đấu thầu gói thầu nếu đáp ứng điều kiện có tư cách hợp lệ theo quy định trên.