Câu hỏi

Thưa luật sư, tôi chỉ biết cây thuốc phiện không được trồng. Vậy cây thuốc lá có bi cấm trồng không?

Trả lời:

Nghị định 67/2013 ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, theo đó Điều 4 nêu rõ: “Thuốc lá thuộc nhóm hàng hoá nhà nước hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá và đầu tư trồng cây thuốc lá phải có giấy phép”.

Do đó, điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh phải được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, bao gồm: Có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá; Có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá tại địa phương ít nhất 100 ha mỗi năm;

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bản sao hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá và bản kê tổng hợp diện tích trồng, dự kiến sản lượng nguyên liệu lá thuốc lá. Bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.