Câu hỏi:

A sinh ngày 20/10/1997 đã có hành vi Trộm cắp tài sản bị Tòa án nhân dân huyện H xử phạt 09 tháng tù buộc nộp án phí sơ thẩm 200.000đ. Ngày 18/02/2015, A chấp hành xong hình phạt tù (vẫn là người chưa thành niên) nhưng chưa nộp án phí. Đến ngày 13/10/2016, A tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản. Xin hỏi: có tính tiền án đối với A hay không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hình sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Điều 64 Bộ luật hình sự 1999 quy định về những trường hợp đương nhiên được xóa án tích như sau:

“Điều 64. Đương nhiên được xoá án tích

Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích:

1. Người được miễn hình phạt.

2. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) Ba năm trong trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm.

c) Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;

d)  Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù  từ trên mười lăm năm.”

Điều 77 Bộ luật hình sự 1999 quy định cụ thể về việc xóa án tích với người chưa thành niên như sau:

“Điều 77. Xoá án tích

1. Thời hạn để xoá án tích đối với người chưa thành niên là một phần hai thời hạn quy định tại Điều 64 của Bộ luật này.

2. Người chưa thành niên phạm tội, nếu được áp dụng những biện pháp tư pháp quy định tại khoản 1 Điều 70 của Bộ luật này, thì không bị coi là có án tích.”

Theo thông tin bạn cung cấp,  A bị Tòa án tuyên hình phạt tù 09 tháng tù giam nên theo quy định nêu trên, thời hạn để xóa án tích đối với A là 3 năm kể từ ngày A chấp hành xong hình phạt. Tuy nhiên, vì phạm tội khi chưa đủ tuổi thành niên nên thời hạn xóa án tích đối với A sẽ được xác định là 18 tháng kể từ ngày A chấp hành xong hình phạt tù.

Trên thực tế, A hoàn thành hình phạt tù vào ngày 18/02/2015, nên ngày kết thúc thời hạn 18 tháng tính từ ngày A chấp hãnh xong hình phạt tù là ngày 18/08/2016. Như vậy, nếu trong khoảng thời gian từ 18/02/2015 đến 18/08/2016, nếu A không phạm tội mới thì A đương nhiên được xóa án tích.

Tuy nhiên, căn cứ điểm c mục 11 Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP quy định như sau:

“c- Được coi là chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết khác của bản án trong các trường hợp sau đây:

– Người bị kết án tự mình đã chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án;

– Người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung, còn các quyết định về tài sản trong bản án hình sự đã có người nộp thay cho người bị kết án (người thân của người bị kết án đã bồi thường thay, đã nộp tiền án phí, tiền phạt… thay cho người bị kết án hoặc người cùng người bị kết án phải liên đới bồi thường đã bồi thường đủ toàn bộ theo quyết định của bản án);

– Người bị xử phạt tù, nhưng được hưởng án treo đã chấp hành xong thời gian thử thách, trong trường hợp đã chấp hành xong hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án (nếu có).”

Như vậy, việc chấp hành xong bản án được hiểu là chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết khác của bản án bao gồm tiền bồi thường, đã nộp tiền án phí, tiền phạt. Vì vậy, việc chấp hành xong bản án sẽ được tính từ thời điểm nộp xong tiền tạm ứng án phí. Việc chưa nộp tiền tạm ứng án phí đồng nghĩa với việc chưa chấp hành xong bản án và sẽ không được xóa được án tích.

Theo thông tin cung cấp, ngày 13/10/2016 , A tiếp tục phạm tội, tại thời điểm này A chưa được xóa án tích vì chưa nộp tiền án phí nên sẽ bị coi là có án tích khi bị xử lý về hành vi phạm tội ngày 13/10/2016.