Có nên ký tên công chứng ủy quyền đất cho cha tôi không?

Có nên ký tên công chứng ủy quyền đất cho cha tôi không?

Câu hỏi

Cha tôi kêu gia đình tôi ra ký tên công chứng ủy quyền đất cho ông để ông chia đất cho 2 người con không hôn thú của ông. Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi,có nên ký hay không. Vì sao? Và có thể nêu ra điều luật cụ thể giúp tôi

Luật sư trả lời:

Điều 562. Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Ủy quyền được hiểu là: một bên (bên được ủy quyền) thay mặt cho bên ủy quyền thực hiện quyền, nghĩa vụ của bên ủy quyền; bản chất của việc ủy quyền không phải là sự chuyển quyền cho bên được ủy quyền mà chỉ là việc thay mặt để làm, người được ủy quyền không phải là chủ sử dụng đất trong trường hợp này.

Vì thông tin bạn cung cấp còn ít nên chúng tôi chưa thể khẳng định được việc ủy quyền là nên hay không. Tuy nhiên bạn cần lưu ý, nếu trường hợp đây là đất của hộ gia đình nếu cả hộ gia đình đồng ý ủy quyền cho ông- tức đồng ý với việc sẽ cho hai người con của ông thì mới nên ký hợp đồng ủy quyền, vì sau khi ủy quyền thì ông sẽ thực hiện việc chuyển nhượng cho hai người con, khi hợp đồng được ký kết thì quyền sử dụng đất sẽ thuộc về hai người con của ông chứ không còn là đất của hộ gia đình bạn nữa.

Vì vậy, xét cho cùng cần xem mục đích của gia đình bạn là có muốn cho hai người con của ông được nhận tài sản đất đai này hay không.

Give a Comment