Câu hỏi:

Tôi vào công ty làm rồi có phải đóng các loại thuế và nghĩa vụ ở địa phương không nếu phải đóng thì đóng những loại thuế nào? Các loại thuế ở công ty tôi có đóng và hoàn thành đầy đủ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Thông tư 92/2015/TT-BTC thì khi bạn vào làm tại công ty, bạn có thêm khoản thu nhập, nếu thu nhập của bạn tại công ty từ 100 triệu đồng/năm thì bạn phải đóng thuế thu nhập cá nhân trên khoản thu nhập đó. Nếu thu nhập của bạn thấp hơn 100 triệu đồng/năm thì bạn được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, những loại thuế và phí khác như thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất,… tại địa phương thì bạn vẫn có nghĩa vụ đóng cho Nhà nước.

Thu nhập chịu thu nhập cá nhân sẽ được tính bằng tổng số thu nhập của bạn trong một năm trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh: bản thân, cha mẹ không có thu nhập,…).

Căn cứ Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 2014 quy định về các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

“Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

…..

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội;

c) Tiền thù lao dưới các hình thức;

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức;

đ) Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền;

e) Tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19, Điều 20 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007:

– Giảm trừ bản thân: 9 triệu đồng / tháng.

– Giảm trừ đối với người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng/ tháng.

– Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có)

– Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)