Có phải nộp thuế khi nhận tiền bồi thường từ việc thu hồi đất không?

Có phải nộp thuế khi nhận tiền bồi thường từ việc thu hồi đất không?

Câu hỏi:

Gia đình tôi có đất bị thu hồi. Chúng tôi có nhận được khoản tiền bồi thường về đất tuy nhiên cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chúng tôi đóng thuế trên khoản tiền nhận được. Tôi muốn hỏi chúng tôi có phải đóng thuế hay không? Quy định ở văn bản nào?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.”

Như vậy, với khoản tiền nhận bồi thường từ thu hồi đất không phải kê khai thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Điều 30 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy đinh chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

“…

2. Đối với trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở, nhà ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định sau:

a) Trường hợp tiền bồi thường về đất lớn hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tại khu tái định cư thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch đó;

b) Trường hợp tiền bồi thường về đất nhỏ hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tái định cư thì người được bố trí tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Nghị định này.

3. Trường hợp diện tích đất thu hồi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất mà chưa giải quyết xong thì tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất đang tranh chấp đó được chuyển vào Kho bạc Nhà nước chờ sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong thì trả cho ngươi có quyền sử dụng đất.” không có quy định về việc tiền nhận được từ thu hồi đất không phải kê khai thuế.

Như vậy, bạn phải hỏi rõ bên phía cơ quan có thẩm quyền thu thuế là thu loại thuế nào? Hiện nay theo quy định Luật đất đai 2013 không có quy định phải đóng thuế với số tiền nhận được từ thu hồi đất.

Give a Comment