Con dâu có được làm thủ quỹ khi bố chồng làm trưởng ban kiểm soát của công ty cổ phần

Con dâu có được làm thủ quỹ khi bố chồng làm trưởng ban kiểm soát của công ty cổ phần

Câu hỏi:

Công ty tôi là công ty cổ phần 100% vốn tư nhân. Như vậy nếu Bố chồng làm trưởng ban kiểm soát của Công ty thì con dâu có được làm thủ quỹ Công ty không. Rất mong nhận được sự tư ván phản hồi của luật sư. Tôi xin trân trọng cảm ơn?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 quy định tiêu chuẩn và điều kiện kiểm soát viên:

“1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.”

Theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014:

“18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Như vậy, theo quy định trên tiêu chuẩn của kiểm soát viên không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác. Vậy, bố chồng bạn làm trưởng ban kiểm soát nhưng con dâu làm thủ quỹ, là cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty thì sẽ không thuộc trường hợp bị cấm.

Give a Comment