Công đoàn cơ quan có quyền can thiệp vào vấn đề hôn nhân của nhân viên trong cơ quan hay không?

Công đoàn cơ quan có quyền can thiệp vào vấn đề hôn nhân của nhân viên trong cơ quan hay không?

Câu hỏi

Tôi và vợ tôi làm cùng cơ quan (bệnh viện). Tôi và vợ có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến quyết định ly hôn, nhưng công đoàn bệnh viện yêu cầu tôi phải viết tường trình kể lại sự việc vì sao phải ly hôn như vậy. Vậy tôi xin hỏi công đoàn bệnh viện có quyền yêu cầu tôi làm tường trình hay không ? Công đoàn bệnh việc yêu cầu người lao động giải trình về việc ly hôn?

1. Cơ sở pháp lý

Luật công đoàn năm 2012.

2. Nội dung tư vấn

Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hộ rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với có quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tố chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi tích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động, người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hộ chủ nghĩa.

Luật công đoàn năm 2012 quy định về quyền và trách nhiệm của công đoàn bao gồm:

+ Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

+ Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội;

+ Trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật

+ Tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị;

+ Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

+ Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động;

+ Phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở;

+ Quyền, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở.

Như vậy, công đoàn là tổ chức chính trị xã hội được thành lập với chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Việc Công đoàn của bệnh viện nơi bạn và vợ cũ của bạn công tác yêu cầu bạn viết tường trình về nguyên nhân ly hôn giữa bạn và vợ bạn là không có căn cứ pháp luật. Bạn có thể căn cứ vào Luật công đoàn năm 2012, Điều lệ công đoàn năm 2013 và các văn bản pháp luật khác để từ chối. Hoặc bạn có thể yêu cầu Công đoàn của bệnh viện nơi bạn làm việc đưa ra căn cứ để bạn viết bản tường trình.

Give a Comment