Công ty buộc người lao động làm việc 12h/ngày có đúng không?

Công ty buộc người lao động làm việc 12h/ngày có đúng không?

Câu hỏi: Kỹ thuật điện công ty, thời gian làm việc ca 12 tiếng (6h-18h và 18h- 6h sáng), tuần nghỉ 1 ngày thì có đúng không? Cảm ơn!

TRẢ LỜI

Bộ luật lao động 2012 quy định:

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Ngoài ra, tại Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 có quy định Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Như vậy, theo quy định trên thì thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Nếu có bố trí cho người lao động làm thêm giờ thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm cũng không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm.

Do đó, nếu công ty áp dụng thời gian làm việc liên tục ca 12 tiếng (6h-18h và 18h- 6h sáng) là không phù hợp với quy định nêu trên.

Give a Comment