Dân tộc thiểu số có được miễn giảm tiền sử dụng đất không?

Dân tộc thiểu số có được miễn giảm tiền sử dụng đất không?

Câu hỏi:

Trường hợp là hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn giảm lần 1 diện tích chưa đủ theo hạn mức đất ở 150/250m2 ODT thì lần 2 có được miễn giảm diện tích còn lại trong hạn mức không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đất đai của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Tại Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất có quy định về đối tượng được miễn tiền sử dụng đất bao gồm:

+  Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

+  Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

+  Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp của bạn, bạn hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất.

Việc xác định đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

Tại Điều 10 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất quy định về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất. Trong đó tại khoản 1 có quy định về nguyên tắc miễn tiền sử dụng đất như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở”.

Căn cứ nguyên tắc này, thì hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn giảm lần 1 diện tích chưa đủ theo hạn mức đất ở. Tuy nhiên, căn cứ vào nguyên tắc  miễn tiền sử dụng đất của Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định thì nếu gia đình bạn là dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Give a Comment