Đất Nông Nghiệp có được phép xây trang trại không?

Đất Nông Nghiệp có được phép xây trang trại không?

Câu hỏi

Tôi có 15000m2 đất trồng cây nông nghiệp lâu năm, tôi cắt 700m2 để xây trang trại chăn nuôi heo đến nay đã được hơn 3 năm,nhưng ủy ban xã thông báo tôi đã vi phạm vì sử dụng đất nông nghiệp để xây trang trại, vậy cho tôi hỏi tôi có vi phạm không, nếu vi phạm thì vi phạm những gì?

Luật sư tư vấn

Căn cứ theo quy định của pháp luật nước ta hiện nay chưa có quy định cụ thể đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất xây dựng chuồng trại, chăn nuôi. Cụ thể, điều 57 Luật đất đai 2013 quy định những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Bên cạnh những trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất bắt buộc phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì pháp luật cũng ghi nhận một số trường hợp cá biệt khi chuyển mục đích sử dụng đất chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Theo đó, điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định:

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.”

Căn cứ theo những quy định trên thì mặc dù pháp luật nước ta hiện nay chưa có quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất chăn nuôi, tuy nhiên, việc gia đình bạn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng trang trại chăn nuôi được coi là sử dụng sai mục đích sử dụng đất, cho nên cơ quan có thẩm quyền có quyền yêu cầu gia đình bạn khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất.

Đối với trường hợp này nếu muốn sử dụng đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì bạn có thể thực hiện thủ tục xin đăng ký biến động đất đai từ đất trồng cây lâu năm sang đất trồng cây hàng năm. Sau đó, hoàn thiện nốt thủ tục đăng ký biến động từ đất trồng cây hàng năm sang đất xây dựng chuồng trai, chăn nuôi theo quy định tại điều 12 Thông tư 33//2017/TT-BTNMT.

Give a Comment