Đất quân đội giao có cấp sổ đỏ được không?

Đất quân đội giao có cấp sổ đỏ được không?

Câu hỏi

Gia đình tôi có một mảnh đất được ban chỉ huy quân sự tỉnh nơi tôi đóng quân giao từ năm 1993 ( có quyết định giao đất), hiện nay tôi muốn làm thủ tục cấp sổ đỏ cho phần đất này được không? Thủ tục cần những giấy tờ gì?

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn được ban chỉ huy quân sự tỉnh giao cho sử dụng phần đất từ năm 1993, có quyết định giao đất. Trường hợp này của bạn thuộc trường hợp có giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại điều 100 Luật đất đai 2013, cho nên bạn có đủ điều kiện để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất này.

Cụ thể, điều 100 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất….

Theo quy định trên thì bạn có thể làm hồ sơ gửi lên văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện nơi có đất để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất được giao của gia đình.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

– Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( theo mẫu);

– Giấy tờ giao đất của quân đội;

– Giấy tờ tùy thân của người xin cấp giấy chứng nhận bao gồm:Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu ( bản photo công chứng);

– Những giấy tờ khác (nếu có )

Give a Comment