Di chúc bằng miệng có được tính không?

Di chúc bằng miệng có được tính không?

Câu hỏi

Tôi có việc này muốn hỏi Luật sư, ngày trước bố tôi mất trước khi mất bố tôi có dặn tất cả các anh chị em tôi về vấn đề tài sản, đất đai. Ông có chia rõ ràng là 4 anh chị em của tôi sẽ được chia 4 phần như nhau. Các phần địa ông chia rất cụ thể, cả 4 anh chị em chúng tôi không có tranh chấp với nhau, đều đồng ý vói ý nguyện của ông, nhưng tôi muốn hỏi di chúc bằng miệng có được công nhận không?

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ Luật dân sự năm 2015

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp Luật dân sự 2015 di chúc được quy định như sau:

Điều 627. Hình thức của di chúc

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Và di chúc bằng miệng thì sẽ được lập trong các trường hợp sau và sẽ bị hủy khi người lập di chúc bằng miệng còn sống, mĩnh mẫn, sáng suốt:

Điều 629. Di chúc miệng

1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Di chúc bằng miệng được pháp Luật công nhận, di chúc hợp pháp khi đáp ứng đủ điều kiện sau:

Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Như vậy theo ý nguyện cuối cùng của người cha, 4 anh chị em nên làm như sau để di chúc bằng miệng đó được hợp pháp, cụ thể như sau:

– Di chúc bằng miệng, ý chí cuối cùng của người mất phải có ít nhất 2 người làm chứng trở lên.

– Người làm chứng ghi chép lại ý chí đó sau đấy ký tên, điểm chỉ.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

>> Vậy để di chúc bằng miệng hợp pháp thì cần có 2 người làm chứng trở lên sau đó người làm chứng ghi chép lại, tiếp trong thời hạn 05 ngày làm việc thì mang di chúc đó đi công chứng, chứng thực xác nhận chữ ký haowjc điểm chỉ của người làm chứng.

 

Give a Comment