Di chúc lập như thế nào thì hợp pháp?

Di chúc lập như thế nào thì hợp pháp?

Câu hỏi

Tôi đang muốn lập di chúc, hiện tại tôi đang khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn nhưng do tôi tuổi cũng đã cao nên tôi muốn để lại di chúc cho con, vậy luật sư cho hỏi di viết di chúc như thế nào là hợp pháp, xin Luật sư tư vấn, xin cảm ơn Luật sư.

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ Luật dân sự năm 2015

2. Luật sư tư vấn:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

– Di chúc bằng văn bản bao gồm:

+) Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

+) Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

+) Di chúc bằng văn bản có công chứng.

+) Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

– Di chúc miệng

+) Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

+) Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Di chúc hợp pháp khi đảm bảo các điều kiện theo quy định tại điều 630, Bộ Luật dân sự 2015 như sau:

Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Như vậy di chúc được cho là hợp pháp khi đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định điều 630 nêu trên. Tùy theo từng loại di chúc cần đáp ứng đầy đủ những điều kiện cụ thể. Nhưng nếu muốn lập một di chúc đúng và hợp pháp theo quy định của pháp Luật thì theo Luật sư thì anh nên lập di chúc ở văn phòng Luật sư hoặc văn phòng công chứng hoặc UBND xã, phường. Việc lập di chúc ở các cơ quan tổ chức nêu trên sẽ đảm bảo được tính hợp pháp của di chúc.

Give a Comment