Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào?

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề mong được chuyên mục giải đáp như sau: Vợ tôi là một giáo viên dạy toán, cô ấy dạy học sinh cấp hai tại một trường trung học cơ sơ, hiện tại vợ tôi đã  thuộc biên chế sở giáo dục. Vợ tôi thử việc vào tháng 9 năm 2005 và 12 tháng sau tức tháng 5 năm 2006 vợ tôi được vào biên chế chính thức.  Hiện lương vợ tôi đang ở hệ số 3.0. Tháng 8 năm2015, vợ tôi muốn xin nghỉ việc để đi học ngành khác. Vậy cho tôi hỏi, trong thời gian vợ tôi xin nghỉ việc và không có việc làm (để có thời gian đi học dự kiến vài năm) thì vợ tôi sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu tháng với bao nhiêu phần trăm lương? và vợ tôi có được hưởng thêm trợ cấp thôi việc hay các trợ cấp khác không ?và vợ tôi sẽ được hưởng trong bao nhiêu tháng? Trợ cấp thôi việc sẽ do nhà nước trả hay do cơ quan nơi vợ tôi làm việc trả?  mong chuyên mục giải đáp giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp của vợ bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Thứ nhất: Về trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội: Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

“1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Như vậy, nếu vợ bạn có đủ điều kiện trên thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vợ bạn có thể tham khảo thêm về mức trợ cấp thất nghiệp và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp dưới đây:

– Mức trợ cấp thất nghiệp: (Khoản 1 Điều 82 Luật bảo hiểm xã hội)

“Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp”.

– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp: (Khoản 2 Điều 82 Luật bảo hiểm xã hội)

+ Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

+ Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

+ Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

+ Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

Thứ hai. Về trợ cấp thôi việc:

Trường hợp của vợ bạn là viên chức xin thôi việc theo nguyện vọng,vợ bạn được hưởng trợ cấp thôi việc nếu đã được cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền đồng ý cho nghỉ việc.

Theo Điều 39 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định, trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31/12/2008 trở về trước được tính như sau:

– Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng ½ tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

– Mức trợ cấp thấp nhất bằng 1 tháng lương hiện hưởng;

– Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

– Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 1/7/2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

– Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 1/1/2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc và được xác nhận thời gian có đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Như vậy, thời gian để tính trợ cấp thôi việc của vợ bạn tính từ khi vợ bạn có quyết định tuyển dụng cho đến 31/12/2008.

Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment