Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng

Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng

Câu hỏi

Tôi sinh sống và làm làm việc tại Thành phố A, tôi có thắc mắc tôi muốn nhờ Luật sư giải đáp và cung cấp thông tin giúp, tôi. Cụ thể là tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng cần những điều kiện năng lực năng lực nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào?

Luật sư tư vấn:

Như bạn có trình bày ở trên thì bạn đang có những thắc mắc về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng, về vấn đề này đã được quy định cụ thể tại Điều 152 Luật Xây dựng 2014. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quy định này. Cụ thể tại Điều 152 Luật Xây dựng 2014 có quy định cụ thể vấn đề này như sau:

Cụ thể:

Một là, Tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 152 Luật Xây dựng 2014 cụ thể như sau:

Điều 152. Điều kiện của tổ chức tư vấn quản lý dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
1. Tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;
b) Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợpvới quy mô, loại dự án.

Hai là, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Khoản 2 Điều 152 Luật Xây dựng 2014 như sau:

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực hoặc của chủ đầu tư đối với Ban quản lý dự án do mình thành lập;
b) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựngphù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;
c) Có cơ cấu tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý dự án; có trụ sở, văn phòng làm việc ổn định;
d) Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án.

Như vậy có nghĩa là.
Thứ nhất, Tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;
+ Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án.
Thứ hai, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Có quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực hoặc của chủ đầu tư đối với Ban quản lý dự án do mình thành lập;
+ Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;
+ Có cơ cấu tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý dự án; có trụ sở, văn phòng làm việc ổn định;
+ Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án.
Trên đây là nội dung câu trả lời về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Luật Xây dựng 2014.

Give a Comment