Điều kiện trở thành người đại diện theo ủy quyền?

Điều kiện trở thành người đại diện theo ủy quyền?

Câu hỏi

Người đại diện theo ủy quyền của công ty TNHH 2 thành viên cần có những tiêu chuẩn gì?

Trả lời

Theo khoản 2 Điều 48 Luật Doanh Nghiệp thì Người đại diện theo uỷ quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;

d) Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp hay cổ phần sở hữu nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ không được cử làm người đại diện theo uỷ quyền tại công ty con.

Give a Comment