Câu hỏi:

Xin hỏi giữa công ty cổ phần và cá nhân có ký được hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức BCC không? Tại sao? Nếu có xin cho hỏi hình thức hợp tác này chịu sự chi phối của những điều nào? Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đầu tư của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đầu tư năm 2014

2. Nội dung tư vấn:

– Tại khoản 9 Điều 3 Luật đầu tư năm 2014 quy định về khái niệm hợp đồng BCC như sau:

“Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế”.

– Tại khoản 13 của Điều 3 Luật đầu tư năm 2014 quy định khái niệm nhà đầu tư như sau:

“Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”.

Như vậy, căn cứ vào quy định của Luật đầu tư thì hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC cho phép cá nhân và tổ chức thực hiện với nhau. Không bắt buộc hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC chỉ được thực hiện giữa 2 tổ chức với nhau.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) được hướng dẫn bởi Luật đầu tư năm 2014. Cụ thể, được quy định trong Điều 28, Điều 29 tại Luật đầu tư năm 2014.