Giám đốc điều hành của chi nhánh công ty cổ phần có trách nhiệm gì?

Giám đốc điều hành của chi nhánh công ty cổ phần có trách nhiệm gì?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Hiện tôi là Giám Đốc điều hành, Chi Nhánh một công ty cổ phần. Chi Nhánh A tôi đang điều hành là chi nhánh phụ thuộc. Tôi chỉ là Giám Đốc điều hành của chi nhánh và không có cổ phần trong công ty. Hiện tại, tình hình công ty tôi gặp khó khăn, có nợ lương nhân viên tầm 300tr trong 6 tháng qua. Tôi muốn chuyên mục gải đáp giúp tôi vấn đề sau: Quyền thôi chức Giám đốc điều hành của Chi Nhánh A là Hội đồng quản trị hay Giám Đốc điều hành công ty  chính ? Và  nếu tôi bị thôi chức (sa thải), trách nhiệm nợ lương nhân viên tôi có phải gánh không? Nếu không, cụ thể là ai sẽ gánh trách nhiệm này. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Trường hợp thứ nhất, giám đốc điều hành là thành viên của công ty thì căn cứ theo quy định tại điểm i, k, l khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp năm 2014 về quyền của Hội đồng quản trị:

“i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác”.

Do đó, Hội đồng quản trị có quyền chấm dứt hợp đồng lao động đối với bạn.

Trường hợp thứ hai, giám đốc điều hành không là thành viên của công ty, bạn là người được thuê kí hợp đồng lao động với ai thì người đó có quyền chấm dứt hợp đồng lao động đối với bạn.

Bạn là người được công ty cổ phần thuê làm Giám đốc điều hành, nghĩa là bạn là người lao động. Việc trả lương cho nhân viên sẽ thuộc về Chi nhánh A hay công ty cổ phần và tùy thuộc vào quy định trong điều lệ của công ty.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment