Giấy viết tay cho đất cất nhà có đóng dấu của phó chủ tịch xã có hợp pháp không?

Giấy viết tay cho đất cất nhà có đóng dấu của phó chủ tịch xã có hợp pháp không?

Câu hỏi

Tháng 05 năm 2007 cha tôi có viết giấy tay cho 6 anh chị em mỗi người 60m2 đất cất nhà trong thửa đất 1.050m2 đất cha tôi đứng tên, và viết tờ giấy tay có phó chủ tịch thị trấn xác nhận. Trong đó chỉ có 3 người xây nhà. Một trong 3 người đó có chị tôi. Sau một thời gian xây nhà và ở đến nay. Chị tôi trở nên hỗn hào và. Không thể nói được. Và chị tôi không cho cha tôi xây tường rào còn đòi thưa ra tòa. Tóm lại giờ cha tôi muốn lấy lại phần đất của chị tôi như thế nào, và thế nào là hợp pháp nhất. Tôi có ý mua lại căn nhà mà chị tôi đã cất trên phần đất của cha tôi. Kính mong quý vị lực sư giải đáp hộ tôi. Giờ có cách nào lấy lại đất một cách hợp pháp

Luật sư trả lời:

Theo thông tin dữ liệu bạn đưa ra thì “cha tôi có viết giấy tay cho 6 anh chị em mỗi người 60m2 đất cất nhà trong thửa đất 1.050m2 đất cha tôi đứng tên, và viết tờ giấy tay có phó chủ tịch thị trấn xác nhận”, việc xác nhận này là gì ? Nếu như việc xác nhận này là do UBND cấp xã chứng thực thì theo quy định tại Điều 127 Luật Đất đai năm 2003 hợp pháp về mặt hình thức, cụ thể:

“Điều 127. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Việc nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

b) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

2. Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.”

Tuy nhiên, trong trường hợp này bạn vui lòng cung cấp thêm cho chúng tôi một số thông tin sau để chúng tôi có thể tư vấn chính xác hơn việc ba bạn có lấy lại được đất hay không, cụ thể:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ba bạn tuy nhiên nguồn gốc mà ba bạn có được mảnh đất là từ đâu, do tặng cho, thừa kế hay cùng tạo lập nên với mẹ của bạn ?

– Hiện tại mẹ bạn còn sống hay đã mất, mẹ bạn có ý kiến gì khi ba bạn thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ?

– Mỗi người được tặng cho 60 m2 thì chiều dài, chiều rộng mặt tiền là bao nhiêu mét ? Vị trí mảnh đất này ở đâu ?

Give a Comment